Koli Forum on korkeatasoinen kansainvälinen keskustelufoorumi ja vaikuttajayhteisö, joka keskittyy biotalouteen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Ensimmäinen Koli Forum -seminaari järjestettiin vuonna 2009, ja Koli Forum ry perustettiin joka toinen vuosi järjestettävän tapahtuman taustalle vuonna 2014. Ilmatieteen laitos on yksi yhdistyksen jäsenorganisaatioista, ja yksikönpäällikkö Hilppa Gregow toimi hallituksen varapuheenjohtaja vuonna 2021.

Koli Forum 2021 järjestettiin hybridimuotoisena, joten osallistujia oli paitsi paikan päällä Kolin kansallispuistossa, myös etäyhteyksien päässä. Seminaarissa puhuivat muun muassa Karl-Henrik Sundström (Climate Leadership Coalitionin hallituksen puheenjohtaja, Stora Enson entinen toimitusjohtaja), Salla Ahonen (Nesteen vastuullisuusjohtaja) sekä Alina Lehikoinen (International Forestry Student Associationin väistyvä puheenjohtaja, metsäalan opiskelija). Lisäksi kuultiin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän sekä silloisen ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkosen videotervehdykset.

Seminaarin teemana oli ”Forests for Future Generations”. Kaksipäiväinen seminaari keskittyi mm. metsien rooliin ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä metsävaratiedon ja digitalisaation mahdollisuuksiin. Lisäksi tilaisuudessa painotettiin seuraavien sukupolvien osallisuutta ja roolia tulevaisuuden metsien kestävään hyödyntämiseen perustuvassa bio- ja kiertotaloudessa. Moderneja metsienseurantamenetelmiä esitellyt ekskursio päätti tilaisuuden.

Kolin teesit ohjaavat kohti tulevaa

Seminaarin osallistujat luonnostelivat yhdessä niin kutsut Kolin teesit, joissa hahmotellaan askelmerkkejä metsäbiotalouden tulevaisuudelle. Vuoden 2021 Kolin teesit ovat seuraavat:

• Seuraavan sukupolven roolia ja osallisuutta tulevaisuuden biotaloudessa tulee korostaa. Nuoret ja tulevat ammattilaiset tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. Lisäksi biotalouden lukuisista koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksista tulee viestiä alan vetovoiman lisäämiseksi.

• Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa tulee tunnistaa kansainvälisesti. Metsät ovat tärkeitä hiilinieluja ja -varastoja, ja ne ylläpitävät biodiversiteettiä ja tarjoavat ekosysteemipalveluita. Metsiä tulee hoitaa kestävällä tavalla niin, että ekosysteemipalveluiden säilymisestä huolehditaan, ja metsäkadon tulee loppua. Metsänhoitomenetelmiä tulee sopeuttaa muuttuvaan ilmastoon ja sääolosuhteisiin.

• Hiilestä vapautuminen ja siirtymä kohti kestävämpää talousjärjestelmää on välttämätön. Hiilinielujen ja -varastojen säilyttämisestä ja kasvattamisesta tulee huolehtia. Terveet, kasvavat metsät ja pitkän eliniän puupohjaiset tuotteet ovat avainasemassa. Fossiilisia tuotteita ja materiaalia tulee korvata kestävämmillä vaihtoehdoilla. Rahoitusta ja investointeja tarvitaan uusien, innovatiivisten ja kestävien puupohjaisten tuotteiden kehittämiseksi sekä tarvittavan teknologian ja osaamisen lisäämiseksi.

• Metsätiedon laatua ja saavutettavuutta tulee parantaa. Digitaalisia teknologioita ja metsien seurannan ratkaisuja tulee kehittää. Metsävaroja tulee seurata luotettavalla ja läpinäkyvällä tavalla useita datalähteitä hyödyntäen, jotta tietoa voidaan käyttää esimerkiksi ilmastoon ja biodiversiteettiin liittyvässä päätöksenteossa. Tiedon avoimuutta ja saavutettavuutta pitää parantaa. Selkeä, houkutteleva ja visuaalinen data voi parantaa metsäalan julkisuuskuvaa, lisätä ymmärrystä ja tukea päätöksentekoa.

• Biopohjaiset tuotteet tuovat uusia mahdollisuuksia ja hyötyjä. Biopohjaiset tuotteet esimerkiksi rakentamisessa, pakkauksissa ja tekstiileissä voivat tuoda merkittäviä hyötyjä ilmastolle, taloudelle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Uusia tuotteita kehitettäessä kestävyyden kaikki aspektit tulee huomioida hyötyjen maksimoimiseksi. Biopohjaisen raaka-aineen tulee tulla kestävistä lähteistä, ja sen hyödyntämisessä tulee noudattaa kiertotalouden periaatteita.

”Hyvinvoivat metsät ovat elämän ja ilon lähteitä”, summaa Hilppa Gregow. ”Toivon, että pystymme huolehtimaan metsistämme myös tulevia sukupolvia varten.”

Kolin teesit kokonaisuudessaan ovat luettavissa osoitteessa koliforum.fi. Nettisivuilta löytyy myös puhujien esityksiä. Seuraava kansainvälinen Koli Forum -seminaari järjestetään syksyllä 2023.

Syksyn 2021 Koli Forumin osallistujat yhteiskuvassa. Kuva: Sari Koivula.

Kuva: Adobe Stock
Teksti: Venla Wallius

Lähdeviite:
DOI: 10.35614/ISSN-2341-6408-IK-2022-05-02